GOST FPNJ – REDITELJ I SCENARISTA KOSTA RISTIĆ

0

JAGODINA- Gost Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini večeras je bio reditelj i scenarista Kosta Ristić iz Jagodine, dobitnik Politikine nagrade „Milutin Čović“ za najboljeg reditelja na ovogodišnjem FESTU u programu „Srpski film“ za film „Banditi u potrazi za mamom“. Nagrađen film je posle FEST-a premijerno prikazan u Jagodini.

Razgovor sa Ristićem vodila je profesorka FPNJ dr Ilijana Čutura, koja ga pamti i kao svog učenika iz perioda dok je radila u osnovnoj školi.

Mla­di sce­na­ri­sta i re­di­telj Ko­sta Ri­stić, autor de­bi­tant­skog du­go­me­tra­žnog igra­nog fil­ma „Ban­di­ti u po­tra­zi za ma­mom“, jed­no­gla­snom od­lu­kom ži­ri­ja u či­jem su ra­du uče­stvo­va­li re­di­te­lji Go­ran Pa­ska­lje­vić i Bo­jan Vu­le­tić, i film­ski kri­ti­čar Dubravka Lakić, osvo­jio je „Po­li­ti­ki­nu“ na­gra­du „Mi­lu­tin Čo­lić“ za naj­bo­lji srp­ski film na 46. Fe­stu. U obra­zlo­že­nju „Po­li­ti­ki­nog“ ži­ri­ja o Ri­sti­će­vom fil­mu se ka­že: „U vre­me­ni­ma ka­da žu­di­mo za slo­bo­dom go­vo­ra, mi­šlje­nja, iz­bo­ra, pra­šta­nja, is­ka­zi­va­nja emo­ci­ja; za slo­bo­dom dru­že­nja, lju­blje­nja, žr­tvo­va­nja, sme­ja­nja; za slo­bo­dom bor­be za lju­bav ko­ju svi že­li­mo i ko­ja svi­ma tre­ba, po­ja­vio se film ko­ji ple­ni slo­bo­dom.“

 

Nema komentara

Ostavite komentar

2 + šesnaest =