Visoka medicinska škola strukovnih studija u Ćupriji objavila je konkurs za upis studenata u prvu gopdinu studija za školsku 2017/2018. godinu. U prvu godinu osnovnih strukovnih studija Visoka medicinska škola strukovnih studija, upisaće ukupno 366  studenata, od toga 90 studenata koji se finansiraju  iz budžeta i 276  samofinansirajućih  studenta, na sledećim studijskim programima:

Red.br. Naziv   studijskog   programa Broj studenata koji se fin.iz budžeta Broj studenata koji plaćaju školarinu
1. Strukovni  fizioterapeut 22 58
2. Strukovni kozmetičar-estetičar 2 28
3. Strukovna  medicinska sestra 51 109
4. Strukovna medicinska sestra babica 5 25
5. Strukovni  farmaceut 5 25
6. Strukovni  medicinski  radiolog 5 31
                         Ukupno: 90 276

U prvu godinu osnovnih strukovnih studija Visoka medicinska škola strukovnih studija, ima pravo upisa ukupno 3 studenta po osnovu afirmativnog upisa na svim studijskim programima, koji se finansiraju  iz budžeta i to:

 • jedan student na osnovu Programa afirmativne mere upisa lica sa invaliditetom,
 • jedan student na osnovu Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine i
 • jedan student državljanin Republike Srbije koji je u školskoj 2016/2017. godini srednju školu završio u inostranstvu.

U prvu godinu osnovnih studija može se upisati lice sa stečenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju i to:

 1. Strukovni fizioterapeut – gimnazija, srednja medicinska škola, srednja veterinarska škola ili druga odgovarajuća četvorogodišnja škola- polaže se prijemni ispit iz fizike i biologije.
 2. Strukovni kozmetičar estetičar – odgovarajuća četvorogodišnja škola – polaže se prijemni ispit iz hemije i biologije.
 3. Strukovna medicinska sestra– Srednja medicinska škola – polaže se   prijemni ispit  iz biologije  i zdravstvene nege.
 4. Strukovna medicinska sestra babica– Srednja medicinska škola – polaže se prijemni ispit iz
 5. Strukovni farmaceut– Srednja farmaceutska  škola, gimnazija,srednja  medicinska škola, srednja  kozmetičarska  škola –  polaže se  prijemni ispit  iz hemije i biologije.
 6. Strukovni  medicinski  radiolog – Srednja medicinska  škola  svih  smerova, gimnazija, sve odgovarajuće  četvorogodišnje škole – položen kvalifikacioni  ispit  iz fizike  i  biologije.

 

PRVI  KONKURSNI  ROK

 III  PRIJAVLjIVANjE   KANDIDATA:  23. 24. 25. i 26. juna 2017. godine od 9 do 18 sati.

Kandidat  prilikom  prijavljivanja  podnosi  na  uvid  originalna  dokumenta, a  ostavlja  fotokopije sledećih dokumenata:

 1. Izvod iz matične  knjige  rođenih;
 2. Svedočanstva svih razreda završene  srednje  škole;
 3. Diploma o položenom  maturskom  ispitu;
 4. Prijavu na konkurs  koja  je sadržana  u  informatoru;
 5. Dokaz o uplati  naknade  od 5.000,00 dinara za  polaganje  prijemnog  ispita (uplatu  izvršiti  na  račun: 840-1380666-30).

Spisak prijavljenih kandidata objavljuje se 27 juna.

IV PRIJEMNI  ISPIT se polaže 02. jula 2017. godine  u 11 sati.

V OBJAVLjIVANjE  JEDINSTVENIH  RANG – LISTA: 04. jula do 12 sati.
Uvid u test i podnošenje prigovora: 05. jula od 12 do 14 sati i 06. jula od 9 do 11 sati.
Odluka  direktora  po uloženim prigovorima: 06.  jula u 12 sati.
Žalba Savetu škole na odluku direktora: 07. jula od 12 do 14 sati.
Odluka  Saveta po žalbama: 08. jula u 12 sati.

VI OBJAVLjIVANjE KONAČNE RANG – LISTE: 08. jula u 15 sati.

VII UPIS  PRIMLjENIH  KANDIDATA: 12. 13. 14. i 15. jula 2017. godine od 9 do 18 sati.

Student podnosi sledeću dokumentaciju:

 • Originale diplome i svedočanstava iz srednje škole, za sve četiri godine;
 • Original trajnog izvoda iz matične knjige rođenih ili overena kopija istog;
 • Lekarsko uverenje za dalje školovanje, ne starije od šest meseci;
 • Uredno popunjen (ćiriličnim pismom) i potpisan indeks od strane studenta (kupuje se u Skriptarnici Škole);
 • 2 popunjena (ćiriličnim pismom) ŠV20 obrasca (dobija se prilikom kupovine indeksa);
 • 2 fotografije formata 3,5 h 4,5;
 • Dokaz o uplati prve rate školarine (za samofinansirajuće studente) u iznosu od 20.000 dinara na tekući račun Škole 840-1380666-30;
 • Popunjen upitnik za brucoše (dobija se prilikom kupovine indeksa);
 • Popunjen ugovor o studiranju (dobija se prilikom kupovine indeksa).

VISINA  ŠKOLARINE:

 • za domaće državljane iznosi  80000,00  dinara (u više mesečnih rata);
 • za strane državljane iznosi  1500,00  evra u dinarskoj  protivvrednosti.

Informator za upis školske 2017/2018 godine je u prodaji i možete ga kupiti u skriptarnici Škole ili naručiti putem telefona na broj 035/401-191.