JAGODINA-Profesor na više predmeta o inkluzivnom obrazovanju dr Sunčica Macura, već deset godina radi na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini. Na ovom fakultetu unapređivanje programa i nastave se odvija kontinuirano, kako profesorka Macura objašnjava, nastavnici teže da ono što predaju bude što primerenije ne samo zahtevima profesije za koju se studenti pripremaju, već i njihovim interesovanjima i potrebama.  Tako se u jesenjem semestru od ove školske godine, na predmetima o inkluzivnom obrazovanju na master programima za učitelje i za domske vaspitače, uvode atraktivne inovacije u načinu izvođenja nastave i tipu ispitnih zadataka.

-Na master programima od ove jeseni imaćemo veoma raznovrsne sadržaje na svim predmetima koji se tiču inkluzije. Planiramo gostovanje stručnjaka različitih profila na časovima – učitelja, domskih vaspitača, psihologa. Želimo da nastavu obogatimo kroz razgovore studenata sa iskusnim praktičarima koji će im približiti kako inkluzija izgleda u realnom životu. Entuzijazam iskusnih praktičara i ljubav prema sopstvenoj profesiji deluju podsticajno na studente i šire njihove horizonte. Gostovanje stručnjaka na časovima je u skladu i sa prirodom jednog od predmeta, Timski rad u inkluzivnom obrazovanju. Studentima i na praktičan način pokazujemo koliko je važno sarađivati sa drugima, povezivati se, interesovati se za to šta drugi rade, tragati za odgovorima, učiti od drugih kolega i stručnjaka srodnih profesija. Inkluzivno obrazovanje nalaže da ljudi rade timski, da se nadopunjuju i da sarađuju sa drugima rešavajući mnoge probleme na koje će nailaziti u praksi. Ovo posebno važi za domske vaspitače, koji će se sretati sa nizom izazova u radu sa adolescentima u situaciji kada su odvojeni od kuće i porodice, a ophrvani brojnim problemima tipičnim za ovaj uzrast.

Još jedna novina na ovim programima, tiče se tipa ispitnih zadataka. Na svim izbornim predmetima o inkluziji na masteru, a pored pomenutog timskog rada, tu su i predmeti  Individualizacija i podrška učenicima i Medijacija i komunikacija u vaspitno obrazovnom radu, organizovaće se praktični ispitni zadaci.

-Tako će, na primer, studenti na masteru za učitelje, izrađivati pedagoške profile učenika i individualizovane planove aktivnosti, a na masteru za domske vaspitače kreiraće predloge za načine prilagođavanje doma učenicima kojima je potrebna dodatna podrška, ističe dr Sunčica Macura.

-Veoma nam je stalo da naša nastava bude visoko kvalitetna, kaže dr Macura. Da bismo to ostvarili i da bismo što više povezali teoriju s praksom, studente ćemo voditi u posete školama i domovima sa dobrom inkluzivnom praksom, gde će se na licu mesta uveriti kako je moguće uspešno raditi sa veoma različitom decom i mladima. Ali verovatno je nama koje držimo časove predavanja i vežbi na ovim predmetima, za koleginice doc. dr Jelenu Starčević, asistentkinju Bojanu Dimitrijević i mene, najvažnije da kod studenata razvijamo osetljivost na različitost, da različitost shvate i prihvate kao normalnost koja je sastavni deo ljudske prirode. Kao što je to rekao Duško Radović: „Ne postoje dobra ni loša, već samo različita deca. A različitom decom moramo se baviti na mnogo raznih i delikatnih načina”, zaključuje dr Sunčica Macura.