Povodom aktuelne teme obezbeđivanja uslova za slobodne i fer izbore opština Paraćin uputila je Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave nekoliko predloga za izmenu propisa kojim bi se sprečila krađa glasova i omogućila ravnopravnost učesnika u izbornoj kampanji.

Između ostalog predlažemo:

-Izmenu propisa kako bi se obezbedilo da se na glasačkom listiću za lokalne izbore mogu naći, u bilo kom delu (naziv liste, ime kandidata itd.) samo imena lica koja imaju biračko pravo na teritoriji jedinice te lokalne samouprave.

-Izmenu propisa kojom će se definisati krivično delo ili prekršaj sa zaprećenom velikom novčanom kaznom od najmanje dvesta hiljada dinara za iznošenje glasačkog listića sa biračkog mesta.

-Izmenu propisa kojom će se obezbediti da građanin ne može biti ucenjen ostavljanjem posebne oznake na glasačkom listiću (olovka u boji, posebna oznaka na listiću, poseban način zaokruživanja naziva liste), tako što se na biračkom mestu može koristiti samo već data olovka od strane biračkog odbora i tako što će se glasanje obavljati isključivo zaokruživanjem na propisan način broja ispred naziva liste ili će se izmeniti oblik glasačkog listića i glasanje vršiti upisivanjem znaka “X” u unapred odštampano polje na glasačkom listiću.

-Zabrana “javnog glasanja”

-Zabrana unošenje i upotrebe mobilnog telefona ili bilo kakvog drugog sredstva za pravljenje fotografija na biračkom mestu i zabrana fotografisanja glasačkog listića.

 

ODSEK ZA INFORMISANjE SKUPŠTINE OPŠTINE PARAĆIN