PARAĆIN- U Centru za socijalni rad oko 7.000 porodica u Paraćina ostvaruju pravo na subvencionisane cene komunalnih usluga iz opštinskog budžeta.  Reč je o subvencijama od  40 odsto za utrošena 4 kubika vode po članu domaćinstva i  95 odsto za vodu i iznošenje smeća u 2020. godini. Za subvencionisanje računa za vodu, potreban je račun, fotokopija lične karte i u zavisnosti od toga po kom osnovu se ostvaruje pravo, jedan od dokumenata: penzioni ček, potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje ili izjava da članovi domaćinstva nisu obveznici ekstra poreza na dohodak. Za subvencije računa za vodu i smeće zahteve mogu da podnesu porodice u stanju socijalne potrebe, rešenje o socijalnoj pomoći ili rešenje o dodatku za tuđu negu i pomoć. Zahtevi se u oba slučaja predaju do kraja februara.