ĆUPRIJA-Visoka medicinska škola strukovnih studia u Ćupriji, sa ciljem kontinuirane edukacije i usavršavanja svojih nastavnika, kao i nagrađivanja najboljeg studenta smera Stukovni farmaceut, obezbedila je za četiri svoja nastavnika, angažovana u oblasti Farmacije i farmakologije, kao i jednog studenta završne godine studija navedenog smera, a koji je prethodnu godinu studija završio sa najvišom prosečnom ocenom, učešće na devetodnevnom treningu “Letnja škola kliničke farmakologije’’, sa međunarodnim učešćem, koji je održan u Ohridu, u organizaciji Medicinskog društva za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT),  za grupu od 50 polaznika.

Prilikom otvaranja Letnje škole, direktor Visoke medicinske škole strukovnih studija u Ćupriji dr sci. med. Hristos Aleksopulos, profesor strukovnih studija, naglasio je da je najvažnije investirati u znanje, najvažnija investicija jeste znanje i Visoka medicinska škola strukovnih studija u Ćupriji je uvek ulagala u znanje kao i da će uvek investirati u znanje.

Takođe, direktor dr sci. med. Hristos Aleksopulos, profesor strukovnih studija želi da istakne da najbolji student na prethodnoj godini studija je nagrađen za uloženi trud u toku dosadašnjih studija, što treba da predstavlja stimulans ostalim studentima da se u narednom toku studija izbore za počasno mesto najboljeg studenta, i na taj način u najboljem svetlu predstave našu školu u predstojećem periodu.

Predavač i instruktor na ovom treningu je prof. dr Slobodan Janković, primarijus, specijalista hirurgije i kliničke farmakologije, sa dugogodišnjim profesionalnim iskustvom u navedenoj oblasti.

Trening je namenjen kolegama iz struke, koje pokazuju poseban interes za oblast Klinička farmakologija, kao i studentima završnih godina do diplomskih i postdiplomskih studija, kao i zaposlenima u farmaceutskim kompanijama.

Cilj treninga je ovladavanje veštinama efikasne, bezbedne i isplative upotrebe najvažnijih grupa lekova koji se koriste u svakodnevnoj kliničkoj praksi, u skladu sa principima medicine zasnovane na dokazima, kao i upoznavanje sa farmakokinetikom i farmakodinamikom lekova, izborom leka, načinom primene, doziranjem i dužinom trajanja terapije u zavisnosti od demografskih i kliničkih karakteristika pacijenata, kao i najvažnijim farmakoekonmskim aspektima njihove primene, koristeći konkretne primere iz prakse.

Poseban akcenat sa stanovišta bezbednosti je na racionalnoj primeni lekova kod posebnih grupacija pacijenata, klinički značajnih interakcija, upotrebi lekova van indikacionog područja, kao i svekupnim etičkim i legalnim principima njihove primene.

Na ovaj način, nastavnicima je omogućeno praćenje najnovijih svetskih trendova iz oblasti Kliničke farmakologije, te je u okruženju kolega različitih struka i profesija iz oblasti medicine i farmacije, stvorena atmosfera u kojoj razmena znanja i iskustava stečena u ustanovama različitog tipa i iz raznih država iz kojih dolaze, dobija posebno na značaju i kvalitetu.