Kancelarija OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) objavila je zvanično finalni izveštaj o izborima u Srbiji od 17. decembra, u kome je pozitivno ocenjen proces glasanja na 93 procenta biračkih mesta od 1.208 posmatranih, kao i transparentan rad Republičke izborne komisije (RIK).

U cilju unapređenja izbornog procesa dato je 25 preporuka za određene zakonske i proceduralne izmene pre sledećih izbora.

ODIHR navodi i da je pre izbora, RIK izmenio 10 postojećih uputstava i usvojio dva nova, kao i da su se te izmene delimično odnosile na prethodne preporuke ODIHR-a, uključujući i one koje su usmerene na poboljšanje pristupa osobama sa invaliditetom, rešavanje gužvi i obezbeđenja tajnosti glasanja.

U izveštaju se ističe da je Republička izborna komisija radila transparentno, da je vodila i emitovala onlajn redovne sednice koje su bile otvorene za medije i posmatrače i objavljivala sve svoje odluke u roku od 24 sata na svojoj veb stranici, u skladu sa zakonom.

U izveštaju se ocenjuje da je uoči izbora RIK u velikoj meri uživao poverenje većine zainteresovanih strana u njegove tehničke kapacitete, pri čemu su mnogi primetili poboljšanu komunikaciju i transparentnost.

ODIHR ocenjuje da je RIK efikasno sproveo izborne pripreme, ali da ograničeni ljudski i finansijski resursi ometaju njegovu sposobnost da održivo unapredi svoj rad između izbornih perioda i da je zato potrebno da poboljša administrativne i tehničke kapacitete.

RIK je obučavao komisije nižeg nivoa onlajn i lično od sredine novembra do tri dana pre dana izbora, koristeći poboljšane priručnike za obuku o procedurama na dan izbora, ali su prijavili nisku posećenost, nedostatak mogućnosti za objašnjenja, a da uprkos prethodnim preporukama ODIHR-a, učešće u obuci nije bilo obavezno.

U izveštaju se navodi i da RIK, u cilju efikasnijeg ostvarivanja biračkog prava, treba da izradi i sprovede blagovremen, sveobuhvatan i ciljan program edukacije birača koji bi se odnosio na prava birača, sprečavanje grupnog glasanja i značaj tajnog glasanja.

ODIHR navodi da su se u kampanji uglavnom poštovale osnovne slobode, ali da je kampanja bila poremećena oštrom retorikom, pristrasnošću u medijima, pritiscima na javni sektor zaposlenih i zloupotrebe javnih resursa, a primećena je i nedovoljna zastupljenost žena u kampanji.

Navodi se i da je izborni dan protekao glatko, ali su ga obeležili brojni proceduralni nedostaci, uključujući nedoslednu primenu zaštitnih mera tokom glasanja i prebrojavanja, česti slučajevi gužvi, kršenje tajnosti glasanja i brojni slučajevi grupnog glasanja.

ODIHR je u izveštaju dao 25 preporuka Srbiji, sa ciljem da se unapredi izborni proces i da se uskladi sa obavezama u okviru OEBS i drugim međunarodnim obavezama.

U preporukama se navodi da neophodne zakonodavne izmene treba da se iniciraju mnogo pre narednih izbora kroz inkluzivni konsultativni proces izgrađen na širokom političkom konsenzusu, a da se radi dosledne primene procedura na dan izbora sprovede obuka za sve članove lokalne izborne komisije i biračkih odbora i buduće članove, uključujući prošireni sastav ovih tela.

Među preporukama je i da bi RIK trebalo da izradi i sprovede blagovremen, sveobuhvatan i ciljan program edukacije birača, uključujući edukaciju o pravima birača, sprečavanju grupnog glasanja i značaju tajnog glasanja, kao i da bi ponovo trebalo razmotriti reviziju Jedinstvenog biračkog spiska uz učešće relevantnih aktera.

Preporuke predviđaju i jasno razdvajanje između zvaničnih funkcija i aktivnosti kampanje nosilaca funkcije, sprečavanje zastrašivanja i pritiska na birače, uključujući zaposlene u javnim i državnim institucijama i preduzećima, kao i nezavisnost Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

Druge preporuke su i da izborna administracija treba da prikuplja i objavljuje raščlanjene podatke o zastupljenosti polova u svojim organima na sveobuhvatan način, da RIK-u treba dati dovoljan administrativni i tehnički kapacitet, uključujući sopstveni stalni sekretarijat. Kada se radi o registraciji birača preporuka ODIHR-a je da zakonodavstvo treba dalje uskladiti sa ciljevima Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom uklanjanjem svih preostalih ograničenja glasačkih prava na osnovu intelektualnog ili psihosocijalnog invaliditeta. Treba i da se razmotri uklanjanje ograničenja za potpisivanje podrške za više od jedne liste, preispita zakon kako bi se kandidatima omogućilo da otklone sve uočene nedostatke u dokumentima, da vlasti treba da sprovode mere koje u potpunosti primenjuju pravo svih aktera na izborima da pristupe i koriste javne prostorije za kampanju pod jednakim uslovima.

Takođe, potrebno je uspostaviti dodatne mehanizme i podsticaje za podsticanje političkih partija da promovišu učešće žena u političkom životu. Preporučeno je i da se promovišu jednake mogućnosti za kampanju, odnosno da se razmotri ukidanje obaveze depozita za političke stranke i grupe građana koje nisu zastupljene u parlamentu i lokalnim skupštinama.