JAGODINA – Državna revizorska institucija je u izveštaju o kontroli trošenja budžeta u 2016. godini u Jagodini konstatovala je da je vlast u tom gradu nezakonito i nepropisno potrošila 972 miliona dinara ili 40 odsto i iznela mišljenje sa rezervom o pravilnosti poslovanja.

Prema zakonu odgovornost za trošenja budžeta je na načelnicima uprava i ovlašćenim administrativnim službenicima gradskih i opštinskih uprava, a ne na čelnicima lokalnih samouprava. Za ova dela prete im novčane, ali i kazne zatvora do tri godine.

KRIVIČNI ZAKONIK RS

KRIVIČNA DELA PROTIV SLUŽBENE DUŽNOSTI

Član 362.

Službeno lice koje od nekog naplati nešto što ovaj nije dužan da plati ili naplati više nego što je dužan da plati ili koje pri isplati ili predaji kakvih stvari ne isplati, manje isplati, odnosno ne preda ili manje preda, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.
Nenamensko korišćenje budžetskih sredstava

Član 362a

Odgovorno lice korisnika budžetskih sredstava ili odgovorno lice u organizaciji obaveznog socijalnog osiguranja, koje stvori obaveze ili na teret računa budžeta odobri plaćanje rashoda i izdataka preko iznosa od milion dinara u odnosu na iznos utvrđen budžetom, finansijskim planom ili aktom Vlade kojim se utvrđuje iznos sredstava pozajmice, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
Prevara u službi

Gde je potrošen budžet, koji pune građani, više možete da pročitajte u mesečniku MORAVSKE VESTI koji je na kioscima od 28.11.